Privacybeleid van Smart Wave

 

1. Smart Wave is een dienst van Yetiz BV. Dit Beleid van de informatiediensten van Yetiz BV (verder “de Service” te noemen) stelt de regels vast voor de verwerking van alle gegevens betreffende de bezoekers van de sites die beschikbaar zijn onder het domein smartwave.agency (verder de “Gebruikers” te noemen).

 

1.1 Het doel van dit beleid is om de gebruikers informatie te verschaffen over aspecten van:

– het verzamelen, verwerken en beschermen van de gegevens van de Gebruikers in de Service in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de regelgeving die de privacy van websitegebruikers beschermt, d.w.z. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG PbEU 2016, L 119/1 (verder “AVG” te noemen);

– de auteursrechtelijke bescherming van de inhoud die op de Service wordt geplaatst.

 

1.2 De Service beschikt over passende technische en organisatorische middelen om de bescherming van de verwerkte gegevens van de gebruiker te waarborgen, en in het bijzonder om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.

 

1.3 Gebruikersgegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.

 

2. De Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerkt bij Yetiz BV, adres: Rapenburgerstraat 84, 1011MK Amsterdam

 

2.1 De verantwoordelijke wordt niet benoemd door de Dienst Bescherming Persoonsgegevens.

 

2.2 De rechtsgrondslag voor de verantwoordelijke om de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken, is:

– wettig belang (Artikel 6 (1) (f) AVG)

– de toestemming van de Gebruiker om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken (Artikel 6 (1) (a) AVG).

 

2.3 Verstrekken van persoonsgegevens is vereist zodat de Gebruiker toegang krijgt tot bepaalde functies van de Service, namelijk:

– nieuwsbriefabonnement,

– mogelijkheid om commentaar op bepaalde artikelen, evenementen te plaatsen,

– enquêtes, inschrijvingen voor evenementen,

– gebruik van de mailbox.

 

2.4 In gevallen waarnaar verwezen wordt in punt 4 heeft de Verantwoordelijke het recht om de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken:

– voor- en achternaam,

– roepnaam,

– telefoonnummer,

– e-mailadres,

– adres van verblijf,

– geboortedatum.

 

2.5 Bovendien kan de Gebruiker toestemming geven om zijn persoonsgegevens, als bepaald in punt 5, aan de Verantwoordelijke bekend te maken voor marketingdoeleinden van de Verantwoordelijke.

 

2.6 De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen worden verwerkt in de periode noodzakelijk voor de implementatie van de doeleinden van de verwerking.

 

2.7 Tot de ontvangers van persoonsgegevens van de Gebruiker, kunnen behoren:

– entiteiten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zal toevertrouwen, met name entiteiten die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking IT- en postdiensten verlenen,

– overheidsinstanties en andere entiteiten waaraan de Verantwoordelijke toegang tot persoonsgegevens voor de verwerking zal verlenen op grond van de toepasselijke wetgeving,

– entiteiten waaraan de Verantwoordelijke toegang tot persoonsgegevens zal verlenen op grond van de toestemming van de Gebruiker.

 

2.8  De Gebruiker heeft recht:

1)      Tot toegang tot persoonsgegevens, inclusief het recht om een afschrift van deze gegevens te verkrijgen;

2)      Om een correctie (aanpassing) van persoonsgegevens te verzoeken;

3)      Om het wissen van persoonsgegevens te vragen (bekend als het “recht om vergeten te worden”) in de volgende gevallen:

a.      De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;

b.      Er is geen wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens;

c.       De betrokkene heeft bezwaar geuit tegen de verwerking van de gegevens en er is geen andere wettelijke grondslag voor verwerking;

d.      De gegevens worden onwettig verwerkt;

e.      De gegevens moeten verwijderd worden om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

4)      Te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

5)      Bezwaar te uiten tegen de verwerking van gegevens – wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a.      Er zijn redenen die verband houden met een buitengewone situatie,

b.      de gegevens worden verwerkt met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verantwoordelijke is toevertrouwd, met uitzondering van de situatie waarin de Verantwoordelijke voor de verwerking aantoont dat er zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn die zwaarder wegen dan de belangen, de rechten en de vrijheid van de betrokkene, of gronden voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een schuldvordering;

6)      Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

7)      Om toestemming op elk moment terug te trekken – met betrekking tot de gegevens verwerkt op grond van de toestemming;

8)      Om gegevens door te geven – met betrekking tot de gegevens verwerkt op grond van de toestemming, wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd is.

 

3. De Service verzamelt gegevens automatisch op grond van de analyse van toegangslogs en gegevens in tekstbestanden opgeslagen op de computer of een ander mobiel apparaat van de Gebruiker, tijdens de activiteit van de Gebruiker op het internet, bekend als cookies.

 

3.1 Gebruikte cookies of gegevens in toegangslogs worden niet gebruikt om de Gebruiker opzettelijk te identificeren.

 

3.2 Cookies:

– worden voor technische en veiligheidsdoeleinden gebruikt;

– maken de aanpassing van de parameters mogelijk, bijv. onthouden van bezoeken aan websites en de voorkeuren van de Gebruiker met betrekking tot een bepaalde website (o.a. de taal van de website, de kleur, de lettergrootte, de lay-out, de plaatsing van inhoud en soortgelijke kenmerken die het gebruik van de website vergemakkelijken);

– verschaffen statistische informatie over het verkeer van de gebruikers, hun activiteit en de manier waarop zij de Service gebruiken;

– maken de verzameling van gegevens mogelijk, zoals het IP-adres, besturingssysteem en browsertypes;

– zijn niet schadelijk voor de computers of smartphones van gebruikers – zij hebben geen invloed op de werking ervan, zij veroorzaken geen wijzigingen in de configuratie van een apparaat of in de software erop geïnstalleerd.

 

3.3 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de toegang van cookies tot zijn apparaat te beperken of uit te schakelen. Indien deze optie wordt toegepast, zal het gebruik van de Service mogelijk zijn, met uitzondering van functies die, vanwege hun werkwijze, cookies vereisen.

3.4 De website zal Google Analytics als webanalysediensten gebruiken.

 

4. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd en gepubliceerd, tenzij de eigenaar van de Service hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, met uitzondering van het door auteursrechten toegestane persoonlijke gebruik.

 

4.1 Alle rechten betreffende de inhoud van tekst, grafische voorstellingen, foto’s, video’s en andere elementen zijn onderworpen aan wettelijke bescherming, en zijn voorbehouden aan Coin22 BV of aan de met Coin22 BV samenwerkende entiteiten.

 

4.2 De handelsmerken die wettelijk eigendom zijn van de Yetiz BV zijn onderworpen aan bescherming en voor elk gebruik van de logo’s moet de juiste toestemming worden verkregen.

 

5. De Service bevat links naar externe websites. De Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor de regels die op deze websites van toepassing zijn met betrekking tot privacy en de verwerking van gegevens. Dit beleid is enkel van toepassimg op websites onder de domein um.warszawa.pl.

 

5.1 Dit beleid kan worden gewijzigd als gevolg van technologische ontwikkelingen en wijzigingen van reeds bestaande normen. Daarom kan het worden onderworpen aan een aanpassing met als doel de meest recente wettelijke en technologische voorschriften in te voeren. Bij mogelijke twijfels over de inhoud, kan toelichting worden gekregen door contact met ons op te nemen via e-mail: contact@smartwave.agency.


Gratis consultatie gesprek

Met marketing automation kun je veel handmatige taken automatisering en jouw klanten soepel door de gehele customer journey leiden.
Er zijn vele keuzes en mogelijkheden om dit in jouw bedrijf te gebruik met het doel om conversies en omzet te verhogen.

Benieuwd marketing automation jouw bedrijf kan helpen? Of weet je niet welke tool het meest doeltreffend zal zijn voor jouw doelen? Plan vrijblijvend een afspraak in en ontdekt de vele mogelijkheden van Marketing automation. Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om het adviesgesprek te plannen. Kan je daar niet op wachten? Neem dan rechtstreeks contact op via +31638622431 of per e-mail naar Contact@smartwave.agency.